شما اینجا هستید: خانه موتور موتور

موتور

 

1: موتور آلمانی دو سر شفت (با انکودر و بدون انکودر)

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3300

ولتاژ: 24ولت               شدت جریان: 2.7 آمپر

طول: 95         قطر: 63        قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 


2: موتورانکودردار ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ:12 ولت

توان: 40 وات

طول: 128                 قطر: 55

قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

3: موتور فرانسوی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4000

ولتاژ:24ولت

توان:35 وات        شدت جریان: 0.35 آمپر

طول: 106        قطر: 50

قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 


4: موتورژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 6100

ولتاژ:24ولت

توان:25 وات        شدت جریان: 3.5 آمپر

طول: 70        قطر: 40

قطر شفت: 5 میلیمتر

 

 

 

 


5: موتورمکزیکی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4607

ولتاژ: 24ولت

توان: 70 وات

طول: 149

قطر: 82               قطر شفت: 13 میلیمتر

 

 

 

6: موتوردوسرشفت بلژیکی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 15 ولت

طول: 40                 قطر: 39.5                قطر شفت: 3 میلیمتر

 

 7: موتور انکودرداروبدون انکودر

ولتاژ: 12 ولت

شدت جریان: 5.27  آمپر

طول با انکودر: 177        قطر: 58

قطر شفت: 9.5 میلیمتر

 

 

 

 

8: فن بولووری با موتور بوهلرامریکایی 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4000

ولتاژ: 24ولت

 

 

 

 

9: موتورDC ، Maxon (ژنراتوردار)

ولتاژ: 24ولت

خروجی تا 6 ولت

 

 

 

 

10: موتور DC انکودر دار

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3150 و2800

ولتاژ: 21ولت

توان: 40 وات

طول با انکودر: 145        قطر: 48        قطر شفت: 6 میلیمتر

 

 


 

11: موتور سرو ژاپنی 4 قطبی انکودردار و بدون انکودر

RPM (تعداد دور در دقیقه): 200

ولتاژ: 24ولت

طول: 104               قطر: 85                قطر شفت: 12 میلیمتر

 

 

 

 

12: موتور انکودر دار ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 14.8ولت                          توان: 25.9 وات

طول موتور با انکودر: 113 میلیمتر

قطر: 49.5                قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

 

13: سلنویید

ولتاژ: 12 ولت

ابعاد: 37 در26 در20 میلیمتر

 

 

 


14: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 75                 قطر: 54                قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

 

15: سلنویید ضربه ای (حرکت به سمت خارج)

ولتاژ: 24 ولت

طول: 34                    قطر: 21 میلیمتر

 

 

 

16: موتورویبره عدسی

ولتاژ: 6 ولت

قطر: 12 میلیمتر

 

 

 

 

17: موتوردوسرشفت ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 64        قطر: 40

قطر شفت: 5 میلیمتر

 

 

 

18: موتورچینی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4200

ولتاژ: 24ولت


طول: 33             قطر: 27.5          قطر شفت: 2 میلیمتر

 

 

 

 

19: موتورفرانسوی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 5400

ولتاژ: 24 ولت

طول: 43

قطر: 32                                 قطر شفت: 2 میلیمتر

 

 

 

 

20: موتورBuhler ,DC

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 51

قطر: 31                                قطر شفت: 2.5 میلیمتر

 

 

 

21: انکودر 360 پالس، شارپ ژاپن

(با دیتاشیت)

ولتاژ: 5 ولت قطر شفت: 8 میلیمتر

 

ابعاد: 49 در 49 در 13.5 میلیمتر

 

 

 

22: انکودر 200 پالس، Olivetti ایتالیا

ولتاژ: 6 ولت                            قطر شفت: 4 میلیمتر

ابعاد: 60 در 46 در 6 میلیمتر

 

 

 


23: موتورBuhler ,تاکودار EC

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 12 تا 24 ولت

طول: 56

قطر: 34                                     قطر شفت: 2.5 میلیمتر

 

 

 

24: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 1150

ولتاژ: 34 ولت

توان: 70 وات              

طول: 77                 قطر: 88

قطر شفت: 12 میلیمتر

 

 

 

 

25: موتورCanon ژاپن

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 74

قطر: 42                                  قطر شفت: 5 میلیمتر

 

 

 

 

26: موتورانکودردارBuehler

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول موتور: 56

قطر: 31                                  قطر شفت: 3 میلیمتر

 

 

 

 

27: موتوربوهلر

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 12 ولت

طول موتور: 60 

قطر: 35                                  قطر شفت: 4 میلیمتر

 

 

 


28: موتورمکسون

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 45                 قطر: 26         قطر شفت: 3 میلیمتر

 

 

 

 

29: موتورDC

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4000

ولتاژ: 6 ولت

طول: 26.5            قطر: 16            قطر شفت: 1.5 میلیمتر

 

 

 

 

30: سلنویید ضربه ای

در قطرهای: 29،33،39،40،48،57،70 میلیمتر

 

 

 

 

31: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 60                 قطر: 54                قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

32: موتور بوهلر 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000 و4000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 88.5                قطر: 52               قطر شفت: 6 میلیمتر

 

 

 

 

33: پمپ مگنتی

حداکثر گنجایش: 26 لیتر در دقیقه

ولتاژ: 24ولت                       شدت جریان: 1.46 آمپر


توان: 20 وات           طول: 142             قطر: 83 میلیمتر

 

 

 

 

 

34: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 2891

ولتاژ: 24 ولت                 توان: 19.15 وات

طول: 75                 قطر: 54                قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

35: موتور 4 قطبی ژاپنی (دوسرشفت)

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت 

طول: 76                 قطر: 51                قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

 

36: موتور چینی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 2600

ولتاژ: 19 ولت               

طول: 88                 قطر: 52                قطر شفت: 5 میلیمتر

 

 

 

 

37: پمپ مگنتی DC

حداکثر گنجایش: 11 لیتر در دقیقه

ولتاژ: 24ولت                      شدت جریان: 0.35 آمپر


توان: 4 وات           طول: 76             قطر: 57 میلیمتر

 

 

 

 

38: شیربرقی سلنوییدی

ولتاژ: 24 ولت

طول: 53                                  قطر: 34 میلیمتر


 

39: ترمزدوطرفه

ولتاژ: 24 ولت               

طول ازابتدا تا انتهای شفت: 99                 قطر: 64                قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

 

40:موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 6260

ولتاژ: 24 ولت               

طول: 86                 قطر: 50                قطر شفت: 6 میلیمتر

 

 

 

 

41: موتور بوهلرآلمان

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 12 ولت               

طول: 77                 قطر: 40                قطر شفت: 4 میلیمتر

 

 

 

42: ترمز DC دودیسک ژاپنی

ولتاژ: 24 ولت

 

 

 

43: ترمز DC  ژاپنی

ولتاژ: 24 ولت

 

 

 

 

44: موتور آمریکایی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت               

طول: 140                 قطر: 57                قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

 

45: موتور انکودردارآمریکایی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت               

طول: 167                 قطر: 57                قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 


46: موتورانکودردار ژاپنی (انکودر100پالس)

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4000

ولتاژ: 24 ولت               توان: 19 وات           

طول: 98                 قطر: 38 قطر شفت: 5 میلیمتر

 

 

 

 

47: موتورتوشیبا با فن بولووری وانکودر21 پالس

ولتاژ: 24 ولت

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4000

طول: 175                     قطر: 80 میلیمتر              

قطر شفت: 5 میلیمتر

 

 

 

 

 

48: موتور DC انکودردارژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3700

ولتاژ: 38 ولت               

طول: 114                 قطر: 61                قطر شفت: 10 میلیمتر

 

 

 

 

49: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 2400

ولتاژ: 6 ولت               

ارتفاع: 25                 قطر: 36               قطر شفت: 2میلیمتر

 

 

 

 

50: موتور امریکایی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 390

ولتاژ: 24 ولت                      0.12 آمپر               

ارتفاع: 230                 قطر: 100               قطر شفت: 16 میلیمتر

 

 

 

 

51: موتور چهارقطبی ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 1880

ولتاژ: 24 ولت               

ارتفاع: 76                 قطر: 50               قطر شفت: 8میلیمتر

 

 

 

 

 

52: موتور امریکایی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت               

ارتفاع: 152                 قطر: 100            قطر شفت: 16میلیمتر

 

 

 

 

53: موتور انکودردار

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت               

ارتفاع: 93             قطرموتور: 50          قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

 

54: پمپ وکیوم

ولتاژ: 230 ولت

12 وات  

 

 

 

 

55: موتور آلمانی (dunker)

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3300

ولتاژ: 40 ولت                       شدت جریان: 1.9 آمپر


طول: 125         قطر: 52        قطر شفت: 6 و3 میلیمتر

 

 

 

56: موتور آلمانی (Buhler)

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 60                 قطر: 40

قطر شفت: 4 میلیمتر

 

 

 

 

57: موتور ژاپنی با انکودر 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 580

ولتاژ: 20 ولت

شدت جریان: 5.7 آمپر

طول: 144               قطر: 85

قطر شفت: 13 میلیمتر

 

 

 

58: موتورامریکایی تاکودار 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 146        قطر: 103

قطر شفت: 10 میلیمتر

 

 

 

 

59: موتورامریکایی تاکودار 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 146        قطر: 66

قطر شفت: 9.5 میلیمتر

 

 

 

 

60: موتور ژاپنی 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3700

ولتاژ: 24 ولت

طول: 35        قطر: 34

قطر شفت: 2.5 میلیمتر

 

 

 

61: موتور آلمانی دوسرشفت

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 30 ولت

طول: 64        قطر: 48

قطر شفت: 6 میلیمتر

 

 

 

 

62: موتور چینی فن دار

RPM (تعداد دور در دقیقه): 8000

ولتاژ: 12 ولت

طول: 57        قطر: 37

قطر شفت: 3.25 میلیمتر

 

 

 

 

63: موتورژاپنی دوسرشفت

RPM (تعداد دور در دقیقه): 5000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 70        قطر: 38

قطر شفت: 4 میلیمتر

 

 

 

 

64: موتوردوسرشفت امریکایی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 9000

ولتاژ: 27.5 ولت

طول: 135            قطر: 72

قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

65: موتورژاپنی دوسرشفت

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 85.5       قطر: 50.5

قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

66: موتورتاکودارژاپنی 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 6400

ولتاژ: 24 ولت

طول: 63.5        قطر: 32

قطر شفت: 3 میلیمتر

 

 

 

 

67: شيربرقی ژاپنی

ولتا‍‍ژ: 24 ولت

ظرفیت فشار: 0.5 - 0 کیلوگرم برسانتیمترمربع

ارتفاع: 68

فلنچ سلنویید: 36 در36 میلیمتر

 

 

 

68: شيربرقی ژاپنی AC

ولتا‍‍ژ: 24 ولت

ظرفیت فشار: 5 کیلوگرم برسانتیمترمربع

ارتفاع: 73

فلنچ سلنویید: 39 در32 میلیمتر

 

 

 

 

69: موتور DC انکودردارآمریکایی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت                

طول: 165                 قطر: 57

قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

 

70: سلنویید

ولتاژ: 12 ولت

ابعاد: 29 در19 در19 میلیمتر

 

 

 

 

71: موتورژاپنی 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 65        قطر: 45

قطر شفت: 5 میلیمتر

 

 

 

 

72: موتورچینی 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

طول: 67        قطر: 42

قطر شفت: 5 میلیمتر

 

 

 

 

73: موتورکوپال ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 6500

ولتاژ: 24 ولت

طول: 55            قطر: 32

قطر شفت: 3 میلیمتر

 

 

 

 

74: موتوربا بوکس

RPM (تعداد دور در دقیقه): 2500

ولتاژ: 24 ولت

طول: 134        قطر: 63

قطر شفت: 15 میلیمتر

 

 

 

 

75: موتورترکیه ای 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 1600

ولتاژ: 24 ولت

توان: 190 وات

طول: 157        قطر: 76

قطر شفت: 10 میلیمتر

 

 

 

 

76: موتورژاپنی 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 1400

ولتاژ: 24 ولت

توان: 100 وات

طول: 100        قطر: 68

قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 

 

77: موتور هلندی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

توان: 3 وات

طول: 40                قطر: 29

قطر شفت: 3 میلیمتر

 

 

 

 

78: موتوردوسرشفت امریکایی 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 930

ولتاژ: 48 ولت

توان: 1 اسب

طول: 250             قطر:170

قطر شفت: 16 میلیمتر

 

 

 

79: موتور ویبره لنگ چینی

ولتاژ: 24 ولت

طول: 115        قطر: 52

 

 

 


80: موتور تایوانی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 4700

ولتاژ: 180 ولت

توان: 0.5 اسب

طول: 210             قطر:134

قطر شفت: 16 میلیمتر

 

 

 

81: موتور ژاپنی AC

RPM (تعداد دور در دقیقه): 1240

ولتاژ: 220 ولت

توان: 40 وات

طول: 105             قطر:90 در 90

قطر شفت: 10 میلیمتر

 

 

 


82: موتورانکودردار ژاپنی 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 27 ولت

توان: 40 وات

طول: 83             قطر:61

قطر شفت: 10 میلیمتر

 

 


83: سلنویید

ولتاژ: 24 ولت

شدت جریان: 1.2 آمپر

طول بدون شفت: 104              قطر:70

قطر شفت: 10 میلیمتر

 

84: ترمز DC  ژاپنی

ولتاژ: 24 ولت

 

 


85: موتور ویبره

ولتاژ: 3 تا 6 ولت

140 میلی آمپر

طول: 29.7                  قطر:15.7 میلیمتر

 

 

86: موتور ویبره

ولتاژ: 6 تا 12 ولت

250 میلی آمپر

ارتفاع: 13.6                 قطر:24.6 میلیمتر

 

 

87: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

توان: 3 وات

طول: 42              قطر:26

قطر شفت: 2.3 میلیمتر

 

 


88: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 12 ولت

توان: 3 وات

طول: 62              قطر: 36

قطر شفت: 2.3 میلیمتر

 

 


89: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 12 ولت

توان: 3 وات

طول: 55                قطر: 30

قطر شفت: 2.3 میلیمتر

 

 


90: موتور چینی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 12 ولت

توان: 3 وات

طول: 43                قطر: 27.5

قطر شفت: 2.3 میلیمتر

 

 

91: موتور آلمانی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 1610

ولتاژ: 60 ولت

توان: N m 18

طول: 270                قطر: 102

قطر شفت: 16 میلیمتر

 


92: موتور انکودردار ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 3000

ولتاژ: 24 ولت

توان: 30 وات

طول: 125                فلنچ: 80 در 80

قطر شفت: 8 میلیمتر

 

 


 

93: موتور ژاپنی

RPM (تعداد دور در دقیقه): 500

ولتاژ: 2.5 ولت

قطر: 24               ارتفاع: 20

قطر شفت: 1.5 میلیمتر

 

 

 

94: پمپ مگنتی DC

حداکثر گنجایش: 12 لیتر در دقیقه

ولتاژ: 24ولت                      شدت جریان: 0.45 آمپر


توان: 5 وات           طول: 90            قطر: 70 میلیمتر

 

 

 


95: پمپ مگنتی AC

حداکثر گنجایش: 12 لیتر در دقیقه

ولتاژ: 100ولت                      شدت جریان: 0.18 آمپر


توان: 5 وات           طول: 105            قطر: 60 میلیمتر

 

 

96: موتور سروو 

RPM (تعداد دور در دقیقه): 1000

ولتاژ: 230 ولت

توان: 2.7 Nm h

ابعاد: 240 در 110 در 170 میلیمتر

قطر شفت: 14 میلیمتر

سوابق فرا روبات

مدت 15 سال است که ما در زمینه موتور و موتورگیربکس های AC و DC، سرو، استپ موتور و ... فعالیت می کنیم. از آنجایی که گیربکس، هسته مرکزی روبات به شمار می آید و با توجه به جایگاه روبات در زندگی امروزی و توجهی که به طراحی و ساخت این موجود هوشمند در عصر حاضر می شود، تصمیم گرفتیم تا دیگر قطعات مکانیکی روبات را نیز به صورت کامل عرضه نماییم.