موتور آلمانی 24 ولت 3300 دور
(۱) موتور دوسرشفت آلمانی- انکودردار و بدون انکودر                   ۲۴ ولت               ۶۵ وات                ۳۳۰۰ RPM                         طول: ۹۵          قطر: ۶۳           قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور فرانسوی 24 ولت 35 وات
(۲) موتور فرانسوی                       ۲۴ ولت               ۳۵ وات                   ۴۰۰۰ RPM                    طول: ۱۰۶         قطر: ۵۰               قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور ژاپنی 24 ولت 25 وات
(۳) موتور ژاپنی                          ۲۴ ولت               ۲۵ وات                        ۶۱۰۰ RPM              طول: ۷۰          قطر: ۴۰           قطر شفت: ۵ میلیمتر
موتور مکزیکی 24 ولت 70 وات
(۴) موتور مکزیکی                        ۲۴ ولت               ۷۰ وات              ۴۰۰۰ RPM                         طول: ۱۴۹          قطر: ۸۲                  قطر شفت: ۱۳ میلیمتر
فن بلووری با موتور امریکایی
(۵) فن بلووری با موتور امریکایی             ۲۴ ولت            ۴۰ وات          ۴۰۰۰ RPM
موتور ژنراتوردار مکسون
(۶) موتور ژنراتوردار مکسون               ۲۴ ولت               ۱۰ وات                ۳۰۰۰ RPM                       طول: ۱۱۳         قطر: ۳۲            قطر شفت: ۴ میلیمتر
موتورسرو چهار قطبی
(۷) موتور سرو ۴ قطبی- انکودردار و بدون انکودر                                  ۲۴ ولت           ۱۰۰ و ۱۵۰ وات              ۳۰۰۰ RPM                       طول: ۱۰۴          قطر: ۸۵           قطر شفت: ۱۲ میلیمتر
موتور4 قطبی دو شفت ژاپنی
(۸) موتور ۴ قطبی دو شفت ژاپنی         ۲۴ ولت             ۱۵ وات              ۳۰۰۰ RPM                     طول: ۷۶         قطر: ۵۱              قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور آلمانی 24 ولت 8 وات
(۹) موتور آلمانی                          ۲۴ ولت               ۸ وات                      ۳۰۰۰ RPM                    طول: ۶۰          قطر: ۴۰                قطر شفت: ۴ میلیمتر
موتور آلمانی 15 وات
(۱۰) موتور دو شفت آلمانی                ۲۴ و ۳۰ ولت           ۱۵ وات           ۳۰۰۰ RPM                          طول: ۶۴          قطر: ۴۸           قطر شفت: ۶ میلیمتر
موتور انکودردار ژاپنی با ترمز
(۱۱) موتور انکودردار ژاپنی با ترمز           ۲۴ ولت               ۲۰ وات             ۳۰۰۰ RPM                        طول: ۱۱۰         قطر: ۵۴            قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور تاکودار امریکایی
(۱۲) موتور تاکودار امریکایی                 ۲۴ ولت               ۱۵ وات              ۳۰۰۰ RPM                              طول: ۱۴۶          قطر: ۱۰۳           قطر شفت: ۱۰ میلیمتر
موتور دو شفت ژاپنی 8 وات
(۱۳) موتور دو شفت ژاپنی                ۲۴ ولت               ۸ وات                    ۵۰۰۰ RPM                           طول: ۷۰          قطر: ۳۸           قطر شفت: ۴ میلیمتر
موتور دوشفت ژاپنی 30 وات
(۱۴) موتور دوشفت ژاپنی                ۲۴ ولت               ۳۰ وات                    ۳۰۰۰ RPM                     طول: ۸۵٫۵         قطر: ۵۰٫۵           قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور انکودردار امریکایی 40 وات
(۱۵) موتور انکودردار امریکایی             ۲۴ ولت               ۴۰ وات                  ۳۰۰۰ RPM                     طول: ۱۶۵          قطر: ۵۷           قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور مکسون 3 وات
(۱۶) موتور مکسون                      ۲۴ ولت               ۳ وات                          ۳۰۰۰ RPM                طول: ۳۶           قطر: ۲۲                 قطر شفت: ۲ میلیمتر
موتور چینی 8 وات
(۱۷) موتور چینی                          ۲۴ ولت               ۸ وات                      ۳۰۰۰ RPM                   طول: ۶۷         قطر: ۴۲                قطر شفت: ۵ میلیمتر
موتور ژاپنی 6500 دور
(۱۸) موتور ژاپنی                           ۲۴ ولت               ۳ وات                        ۶۵۰۰ RPM                 طول: ۵۵           قطر: ۳۲                  قطر شفت: ۳ میلیمتر
موتور تاکودار ژاپنی
(۱۹) موتور تاکودار ژاپنی                  ۲۴ ولت               ۳ وات                      ۶۴۰۰ RPM                    طول: ۶۳٫۵          قطر: ۳۲           قطر شفت: ۳ میلیمتر
موتور دوشفت ژاپنی 5 وات
(۲۰) موتور دوشفت ژاپنی               ۲۴ ولت               ۵ وات                      ۳۷۰۰ RPM                    طول: ۳۵         قطر: ۳۴               قطر شفت: ۲٫۵ میلیمتر
موتور دوشفت ژاپنی 4000 دور
(۲۱) موتور دوشفت ژاپنی                 ۲۴ ولت              ۸ وات                      ۴۰۰۰ RPM                     طول: ۶۴           قطر: ۴۰             قطر شفت: ۵ میلیمتر
موتور چینی 3 وات
(۲۲) موتور چینی                       ۲۴ ولت               ۳ وات                         ۴۲۰۰ RPM                طول: ۳۳           قطر: ۲۷٫۵              قطر شفت: ۲ میلیمتر
موتور فرانسوی 3 وات
(۲۳) موتور فرانسوی                    ۲۴ ولت               ۳ وات                         ۵۴۰۰ RPM                  طول: ۴۳         قطر: ۳۲                 قطر شفت: ۲ میلیمتر
موتورانکودردار با فن بلووری
(۲۴) موتور انکودردار (۲۱ پالس) ژاپنی با فن بلووری                   ۲۴ ولت              ۸ وات                    ۴۰۰۰ RPM                  طول: ۱۷۵          قطر: ۱۰             قطر شفت: ۵ میلیمتر
موتور ژاپنی با بوکس
(۲۵) موتور ژاپنی با بوکس              ۲۴ ولت               ۳۰ وات                      ۲۵۰۰ RPM                   طول: ۱۳۴           قطر: ۶۳             قطر شفت: ۱۵ میلیمتر
موتور بوهلر 3 وات
(۲۶) موتور دوشفت آلمانی             ۲۴ ولت               ۳ وات                      ۳۰۰۰ RPM                   طول: ۵۱         قطر: ۳۱                قطر شفت: ۲٫۵ میلیمتر
موتور ژاپنی 100 وات
(۲۷) موتور ژاپنی                        ۲۴ ولت              ۱۰۰ وات                          ۱۴۰۰ RPM             طول: ۱۰۰           قطر: ۶۸                  قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتورتاکودار امریکایی 4 وات
(۲۸) موتور تاکودار امریکایی         ۱۲ تا ۲۴ ولت               ۴ وات                    ۳۰۰۰ RPM                     طول: ۵۶           قطر: ۳۰             قطر شفت: ۲٫۵ میلیمتر
موتور ویبره لنگ چینی
(۲۹) موتور ویبره لنگ چینی             ۲۴ ولت               ۲۰ وات                           طول: ۱۱۵                قطر: ۵۲ میلیمتر
موتور ژاپنی 3 وات
(۳۰) موتور ژاپنی                       ۲۴ ولت              ۳ وات                          ۳۰۰۰ RPM                طول: ۴۳           قطر: ۲۶                 قطر شفت: ۲٫۳ میلیمتر
موتور هلندی
(۳۱) موتور هلندی                         ۲۴ ولت               ۳ وات                      ۳۰۰۰ RPM                    طول: ۴۰           قطر: ۲۹             قطر شفت: ۳ میلیمتر
موتور انکودردار ژاپنی 30 وات
(۳۲) موتور انکودردار ژاپنی                 ۲۴ ولت               ۳۰ وات                  ۳۰۰۰ RPM                   طول: ۱۲۵       فلنچ: ۸۰ در۸۰         قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور 6 قطبی انکودردار
(۳۳) موتور ۶ قطبی انکودردار ژاپنی        ۲۴ ولت         ۱۵۰ وات            ۱۱۲۰ RPM                             طول: ۱۷۰          قطر: ۱۴۱         قطر شفت: ۱۲ میلیمتر
موتور 6260 دور
(۳۴) موتور ژاپنی                       ۲۴ ولت               ۲۰ وات                        ۶۲۶۰ RPM                طول: ۸۶           قطر: ۵۰                 قطر شفت: ۶ میلیمتر
موتورانکودردار امریکایی 40 وات
(۳۵) موتور امریکایی با انکودر کریستالی ۵۰۰ پالس                        ۲۴ ولت               ۴۰ وات                      ۳۰۰۰ RPM                    طول: ۱۶۷              قطر: ۵۷         قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور امریکایی 40 وات
(۳۶) موتور امریکایی                    ۲۴ ولت              ۴۰ وات                       ۳۰۰۰ RPM                طول: ۱۴۰           قطر: ۵۷              قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور انکودردار بوهلر
(۳۷) موتور انکودردار بوهلر                 ۲۴ ولت               ۸ وات                    ۳۰۰۰ RPM              طول موتور: ۵۶           قطر: ۳۱            قطر شفت: ۳ میلیمتر
موتور دوشفت ژاپنی 10 وات
(۳۸) موتور دوشفت ژاپنی                  ۲۴ ولت               ۱۰ وات                 ۳۰۰۰ RPM                     طول: ۷۴                قطر: ۴۲         قطر شفت: ۵ میلیمتر
موتور nisca
(۳۹) موتور ژاپنی                          ۲۴ ولت              ۸ وات                       ۳۰۰۰ RPM                   طول: ۶۵           قطر: ۴۵              قطر شفت: ۵ میلیمتر
(۴۰) موتور ژاپنی                        ۲۴ ولت               ۱۵ وات                        ۳۰۰۰ RPM            طول موتور: ۶۰           قطر: ۵۴                 قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور ژاپنی 20 وات
(۴۱) موتور ژاپنی                       ۲۴ ولت               ۲۰ وات                 ۳۰۰۰ RPM               طول: ۷۵                قطر: ۵۴            قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور 4 قطبی ژاپنی 20 وات
(۴۲) موتور ۴ قطبی ژاپنی               ۲۴ ولت              ۲۰ وات                      ۱۸۸۰ RPM                    طول: ۷۶            قطر: ۵۰            قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور ژاپنی انکودردار 30 وات
(۴۳) موتور ژاپنی انکودردار و بدون انکودر                 ۲۴ ولت               ۳۰ وات              ۳۰۰۰ RPM             طول موتور: ۹۳          قطر: ۵۰    قطر شفت: ۸ میلیمتر
موتور ژاپنی 30 وات
موتور آلمانی 40 وات
(۴۴) موتور آلمانی                     ۲۴ ولت              ۴۰ وات                          ۴۰۰۰ RPM                طول: ۸۸٫۵            قطر: ۵۲             قطر شفت: ۶ میلیمتر
موتور امریکایی 300 وات
(۴۵) موتور امریکایی                  ۲۴ ولت               ۳۰۰ وات                        ۳۰۰۰ RPM             طول موتور: ۱۵۲           قطر: ۱۰۰              قطر شفت: ۱۶ میلیمتر
موتور 3 وات
(۴۶) موتور انکودردار و بدون انکودر           ۲۴ ولت               ۳ وات                ۳۰۰۰ RPM                     طول: ۳۰              قطر: ۳۳         قطر شفت: ۲٫۵ میلیمتر
موتور تاکودار امریکایی
(۴۷) موتور تاکودار امریکایی                     ۲۴ ولت               ۸۰ وات                      ۳۰۰۰ RPM                 طول: ۱۴۶                قطر: ۶۷          قطر شفت: ۹٫۷ میلیمتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست